برنامه ریزی تحصیلی و سازوکار برنامه

چرا دانش آموزان نمی توانند برنامه خود را با موفقیت اجرا کنند؟

اشکال کار در کجاست؟ مشکل از دانش آموز است یا برنامه مشکل دارد؟

داشتن برنامه برای درس خواندن چه فایده ای دارد؟

چرا نمی توانند طبق برنامه پیش برویم و هر باردر اجرای برنامه به مشکل میخورم؟