احساس خستگی در مطالعه

چه کارهایی باعث کاهش خستگی در اثر مطالعه کردن می شود؟

چرا هنگام درس خواندن احساس خستگی زیادی دارم؟

چه کار کنم که موقع مطالعه کردن سرحال و با انرژی باشم؟