اختلال رفتاری- عاطفی در دانش آموزان

مفهوم اختلال رفتاری- عاطفی به معنای آن است که دانش آموز نتواند در مدرسه با توجه به هنجارهای قوی یا فرهنگی رفتاری را به نمایش بگذارد و در نتیجه بر عملکرد آموزشی او تاثیر نامطلوب می گذارد. دانش آموزانی که با اختلال رفتاری- عاطفی روبه رو هستند مشکلاتی را برای دوستان، والدین و آموزگاران ایجاد می کنند. اختلالات شدید رفتاری- عاطفی این دانش آموزان شامل موارد ذیل است

  • ناتوانی در یادگیری که نتوان آن را با عوامل عقلی، احساسی یا سلامت مرتبط دانست
  • رفتارهای نامناسب در شرایط عادی
  • روحیه ادامه دار افسردگی
  • ابراز نشانه های ترس در ارتباط با مسائل شخصی با مدرسه