بایدها و نبایدهای کنکوری ها

بایدها و نبایدهای کنکوری ها شامل تمام رویدادهایی است که برای دانش آموزان روی می دهد و باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند تا درست انتخاب کنند