روش های مطالعه بر اساس نوع کتاب و محتوا

دانش در هر حوزه می تواند بسیار متفاوت تر است دیگری باشد. روش مطالعه هر مطلب علمی مسیری ویژه و بهینه ای برای خود دارد.

آن گونه که شما انگلیسی را حفظ می کنید، ریاضی را تحلیل می کند متفاوت است.