شب بیداری و خواب داوطلبان کنکور

چرا داشتن خواب کافی شبانه برای داوطلبان کنکور اهمیت زیادی دارد؟

روزهایی که زمان برای درس خواندن کم می آورم،، باعث می شود که شب ها هم درس بخوانم مشکلی ندارد که شبها درس بخوانم و ظهر ها استراحت کنم؟

اگر در طول روز تمرکز لازم برای درس خواندن را نداشته باشم آیا می توانم شب ها درس بخوانم؟