شرکت دانش آموزان در اردو یا مراسم

شرکت در اردو های مطالعاتی در ایام عید چه تاثیری در روند مطالعه داوطلبان‌کنکور دارد؟

در ایام تعطیلات نوروز در خانه درس بخوانم یا در اردوی مطالعاتی شرکت کنم؟

آیا کتابخانه گزینه مناسبی برای مطالعه کردن در ایام عید است؟