مجموعه ای از پاسخ دبیران دبیرستان اندیشه های شریف رشت

گوینده: یه دانش آموز عینکی ترجیحا خوش سرزبون