مجموعه ای کامل از جملات انگیزشی خودمانی

مردم اغلب می گویند که انگیزه دوام طولانی ندارد…

به همین دلیل ما آن را بصورت روزانه توصیه میکنیم