مقطع دوازدهم: نمونه سوال، بارم بندی، برنامه راهبردی

از دبیرستان تا دانشگاه با دبیرستان دخترانه اندیشه های شریف رشت