مواد غذایی مناسب و نامناسب برای دانش آموز

استفاده از نوشابه های انرژی زا برای کنکوری ها چه پیامدی دارد؟

آیا مصرف نوشیدنی های انرژی زا برای داوطلبان کنکور توصیه می شود؟

آیا می شود برای اینکه ساعات زیادی را بیدار بمانیم از نوشابه های انرژی زا استفاده کنیم ؟

آیا مصرف این گونه نوشیدنی، ها سبب رفع خستگی و خواب آلودگی می شود؟