نوروز و تفریح و سفر داوطلبان کنکور

داوطلبان کنکور در تابستان باید چگونه تفریح کنند؟

آیا امکان دارد که تابستان به مسافرت بروم؟

مگر می شود که کل تابستان درس بخوانم و به مسافرت یا تفریحی نپردازم؟

انجام چه تفریحاتی باعث لطمه زدن به،، مطالعه کردن می شود؟