پرخاشگری دانش آموزان در مدرسه

پرخاشگری و خشونت به رفتاری گفته می‌شود که سبب آسیب رساندن به شخص، حیوان، یا اشیایی شود. به گفته یک کارشناس ارشد . سیلی زدن، قاپیدن، لگدزدن، دشنام دادن و …، از اقسام خشونت و پرخاشگری است و از اقسام دیگر نیز می‌توان به اعمالی نظیر تهدید کردن، تحقیر کردن و یا به هم زدن بازی یا کار دیگران، اشاره کرد. روانشناسی بالینی عوامل مختلفی می‌توانند در بروز آنچه “خشونت و پرخاشگری در بین دانش آموزان” می‌نامیم، تاثیرگذار باشند.

سازمان بهداشت جهانی در تعریف خشونت و پرخاشگری می‌آورد: «پرخاش استفاده عمدی از نیرو یا قدرت فیزیکی، ارعاب و تهدید بر خود یا دیگری است، که علیه یک گروه یا جامعه صورت گرفته و به آسیب جسمی، مرگ، آسیب روانی، سوء رشد و تکامل یا محرومیت منجر شود یا احتمال وقوع این نتایج متصور شود».